Thursday, February 5, 2009

Objektif Pengajaran, Pengukuran, Penilaian dan Pengujian

ISI KANDUNGAN Muka Surat

1. Sekapur Sirih i

2. Pengenalan : 1 - 2
2.1 - Objektif Pengajaran,
2.2 - Pengukuran
2.3.- Penilaian
2.4 - Pengujian

3. Ujian Objektif 3 - 7
3.1 - Langkah-langkah Pembinaan Ujian
3.2 - Tujuan Ujian,

4. JPU / JSU 8

5. Spesifikasi Item 9 - 12

6. Item Ujian Lengkap / Taburan Jawapan 13

7. Kajian Rintis 14

8. Indeks Kesukaran Item 15 - 20
8.1 - Analisa Jawapan Ujian
8.2 - Contoh Pengiraan Item
8.3 - Analisa Indeks Kesukaran
8.4 - Ulasan Analisa Indeks Kesukaran

9. Indek Diskriminasi 21 - 26
9.1 - (a) 27% Pencapaian Pelajar Tertinggi
9.1 - (b) 27% Pencapaian Pelajar Terendah
9.2 - Contoh Pengiraan
9.3 - Analisa Indeks Diskriminasi
9.4 - Ulasan Analisa Indeks Diskriminasi

10. Kesimpulan / Rumusan 27

11. Rujukan 28


Sekapur Sirih

Alhamdulillah setinggi kesyukuran kehadrat Illahi dengan izinNya kami telah berjaya menyiapkan kerja kursus yang telah diamanahkan.

Setelah meneliti kehendak soalan tugasan yang diberi oleh pihak Universiti Terbuka Malaysia, maka kumpulan kami telah berbincang dan memutuskan untuk memilih mata pelajaran Matematik Tahun 6. Sebagai permulaan, kami telah merujuk kepada sukatan mata pelajaran Matematik Tahun 6. Kami mengenalpasti topik pilihan dan seterusnya menetapkan objektif-objektif pengajaran yang dikehendaki. Kemudian untuk mengukur dan menilai kefahaman pelajar terhadap topik tersebut, maka suatu bentuk ujian formatif berupa 20 soalan aneka pilihan telah digubal. Penilaian formatif aneka pilihan ini telah dijalankan dengan jayanya di Sekolah Kebangsaan Lukut, Port Dickson, Negeri Sembilan.

Kami mengucapakan ribuan terima kasih kepada Puan Hajjah Mazni binti Sulaiman pensyarah HBEF 3203, di atas bimbingan dan panduan yang telah diberikan. Tidak lupa juga kepada Guru Besar, Guru Matematik Tahun 6 dan murid-murid Tahun 6 Jupiter Sekolah Kebangsaan Lukut yang telah memberi kerjasama bagi menjalankan ujian yang berkaitan dengan kerja kursus. Seterusnya kepada keluarga kami yang telah banyak memberi sokongan sepanjang kami menjalani kursus 14 minggu ini. Moga-moga segala bimbingan,sumbangan, dan sokongan yang telah diberikan dinilai sebagai ibadah di sisi Allah swt.

Sekian, Wassalam.
Ahli kumpulan :
· Puan Zainora bt Japar
· Puan Zailani bt Zakaria
· Puan Norizah bt Haji Alias

i2. Pengenalan

Proses Pengajaran dan pembelajaran merupakan satu sistem pendidikan yang sangat berkesan bagi melihat pencapaian pelajar / murid. Pengajaran adalah satu aktiviti bagi membantu pelajar mencapai hasil pembelajaran yang telah ditetapkan.


2.1 - Objektif Pengajaran

Objektif pengajaran adalah perubahan tingkah laku pelajar yang ingin dicapai oleh guru dalam satu-satu proses pembelajaran . Perubahan ini boleh dicapai melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dengan baik. Setiap perubahan atau kemajuan pelajar itu perlu dinilai dari semasa ke semasa.

Penilaian berterusan akan menentukan tahap keberkesanan pengajaran guru dan juga pembelajaran pelajar / murid. Kemajuan atau perubahan pelajar perlu dinilai dari masa ke semasa. Ini jelas menunjukkan wujudnya hubungan antara objektif pengajaran, pengujian, pengukuran dan penilaian.


2.2 - Pengukuran

Pengukuran ialah satu proses / prosedur yang sistematik bagi mengukur perubahan tingkah laku pelajar yang boleh dibuat secara pemerhatian, lisan atau secara bertulis. Pengukuran juga merupakan proses yang menentukan takat, dimensi atau kuantiti / gred / skor dengan membandingkan perkara itu dengan sesuatu standard. Tujuan pengukuran ialah untuk menentukan perubahan tingkah laku pelajar termasuk pencapaian akademik, penguasaan kemahiran dan sikap pelajar.


2.3 - Penilaian

Penilaian adalah satu proses yang sistematik bagi membuat pertimbangan dalam mentafsir hasil pengukuran. Penilaian juga merupakan satu proses untuk menentukan, mendapat dan memberikan maklumat yang berguna untuk membuat pertimbangan mengenai tindakan selanjutnya. Tujuan penilaian ialah untuk memberi maklumat tentang pencapaian akademik, kemahiran dan sikap.1
2.4 -Pengujian

Pengujian merupakan sebahagian penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pengujian juga adalah satu teknik untuk mendapatkan maklumat tingkah laku seseorang individu. Ujian hanya merupakan satu alat yang sistematik bagi menentukan prestasi atau peringkat pencapaian seseorang pelajar dalam sesuatu bidang.

Dalam melaksanakan penilaian, guru perlu membuat ujian terlebih dahulu. Terdapat beberapa criteria dalam pembinaan ujian. Untuk menggubal sesuatu kertas ujian, ia perlu mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan anataranya ialah ujian yang hendak ditadbir sebaiknya mewakili keseluruhan sukatan pelajaran. Ini dibuat untuk memastikan para pelajar diuji dengan menggunakan soalan-soalan yang relevan dengan sukatan pelajaran atau objektif pengajaran.

Ujian ini dikatakan sebagai prosedur yang bersistematik kerana soalan-soalan yang dibina mengikut peraturan tertentu. Prosedur mentadbir ujian ditentukan dan prosedur pemarkahan dinyatakan secara terperinci. Ujian membantu murid membina sikap positif terhadap pengajaran guru.

Ujian yang digunakan untuk menentukan pencapaian murid dijalankan dengan cara ujian bertulis. Jenis ujian bertulis boleh dibahagikan kepada dua sahaja iaitu ;

i ) Ujian Objektif / Aneka pilihan
ii ) Ujian Subjektif.


*******************


2


3. Ujian Objektif

Ujian objektif bermaksud item / soalan yang mempunyai jawapan yang tepat / tertentu / spesifik. Ujian yang dijalankan adalah untuk menguji pengetahuan, kefahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan penilaian. Soalan / item bagi ujian objektif boleh dibahagikan kepada empat iaitu :

i) Soalan aneka pilihan – jawapan secara tepat, soalan sukar dibina dan dijawab tetapi
mudah untuk dipereksa.

ii) Item Betul / Salah - sesuai digunakan untuk menguji fakta yang mengkehendaki
pelajar menentukan sama ada penyataan yang diberikan adalah
betul atau salah.
iii) Item mengisi ruang kosong) - amat sesuai digunakan untuk menguji fakta yang
menghendaki pelajar memberi jawapan pendek yang tepat.

iv) Item Padanan - sesuai untuk mengukur kefahaman dan keupayaan pelajar mengaitkan
fakta konsep.3.1 - Langkah-langkah Pembinaan


Terdapat langkah-langkah yang telah disusun dengan teratur sebelum membina ujian agar penggubal / guru boleh melaksanakan ujian dengan baik. Langkah-langkah tersebut ialah :


1. Menyediakan Jadual Penentu Ujian / Jadual Spesifikasi Ujian

2. Menulis item / soalan ujian

3. Menyemak item / soalan ujian

4. Menilai item / soalan ujian

5. Membuat kajian rintis terhadap keseluruhan item / soalan.

Sebelum membina item / soalan, guru perlu menyediakan Jadual Penentu Ujian / Jadual Spesifikasi Ujian terlebih dahulu. Ini adalah kerana Jadual Spesifikas Ujian dapat :

1. Mengelakkan ujian dibina secara sembarangan.

2. Menjamin kesahan dan kebolehpercayaan ujian.

3. Menjadi panduan kepada penggubal soalan.

3

4. Menstabilkan taraf da aras kesukaran ujian dari setahun ke setahun.

5. Membolehkan ujian yang sama dibina oleh orang lain.

6. Membolehkan perbandingan dibuat antara satu ujian dengan yang lain.

3.2 - Tujuan Ujian

Ujian ini dijalankan untuk mendapatkan maklumat tentang prestasi murid mengenai pencapaian kemahiran yang telah mereka pelajari dalam satu-satu pelajaran.

Untuk tugasan kerja kursus ini, kumpulan kami memilih mata pelajaran Matematik Tahun 6 iaitu Unit 1 dan Unit 2. Objektif Pengajaran bagi tajuk-tajuk tersebut ialah :


TAJUK
BIDANG PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
1. Nombor Bulat Hingga 7 Digit


1.1- Nombor bulat hingga 7 digit

1.2- Aplikasi empat operasi, tambah, tolak, darab dan bahagi.


1.3- Operasi bergabung melibatkan nombor hingga 7 digit.
Aras 1:
a. Menama dan membilang sebarang nombor hingga 7 digit dalam urutan.

b. Menulis sebarang nombor 7 digit dalam angka dan perkataan.

c. Menulis sebarang nombor yang diberi dalam bentuk perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan dalam sebutan juta dan sebaliknya.

d. Menulis sebarang nombor yang diberi dalam bentuk pecahan dan nombor bercampur yang melibatkan ½ juta, ¼ juta, ¾ juta dan sebaliknya.

Aras 2:
a. Menentukan nilai tempat bagi sebarang nombor hingga 7 digit.

b. Mencerakinkan sebarang nombor hingga 7 digit.

c. Membandingkan nilai sebarang nombor hingga 7 digit

d. Menganggar kuantiti.


Aras 3 :

a. Membundarkan sebarang nombor kepada puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu dan juta yang terdekat.

b. Menentukan sebarang nombor bagi suatu nombor yang telah dibundarkan kepada puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu dan juta yang terdekat.

c. Menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor dalam situasi harian.

Aras 3 :
a. Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi empat dalam situasi harian.

Aras 2:
a. Mencari hasil operasi bergabung tambah dan darab, nombornya tidak lebih daripada 7 digit.

b. Mencari hasil operasi bergabung tolak dan darab, nombornya tidak lebih daripada 7 digit.

c. Mencari hasil operasi bergabung tambah dan bahagi nombornya tidak lebih daripada 1,000,000.

d. Mencari hasil operasi bergabung tolak dan bahagi, hasil setiap operasi tidak lebih daripada 1,000,000.

e. Mencari hasil operasi bergabung yang melibatkan sebarang dua operasi dan satu tanda kurungan hasil operasi tidak lebih daripada 7 digit.

Aras 3:
a. Mencari hasil operasi bergabung yang melibatkan sebarang dua operasi dan dua tanda kurungan, nombornya tidak lebih daripada 1,000,000.

b. Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi bergabung dalam situasi harian.

2. Pecahan
2.1- Penambahan pecahan

2.2- Penolakan pecahan

2.3- Operasi bergabung tambah dan tolak melibatkan pecahan.
Aras 1.
a. Menambah nombor bercampur dengan nombor bulat.

b. Menambah nombor bercampur dengan pecahan wajar yang penyebit pecahannya sama.

c. Menambah dua nombor bercampur yang penyebut pecahannya sama.

Aras 2:
a. Menambah nombor bercampur dan pecahan wajar yang penyebut pecahannya tidak sama.

b. Menambah dua nombor bercampur yang penyebut pecahannya tidak sama.

Aras 3:
a. Menambah tiga nombor yang melibatkan nombor bercampur, nombor bulat dan pecahan wajar.

b. Menambah tiga nombor bercampur

c. Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan nombor dalam situasi harian.

Aras 1:
a. Menolak pecahan wajar daripada nombor bercampur yang penyebut pecahannya sama.

b. Menolak nombor bulat daripada nombor bercampur yang penyebut pecahannya hingga 10 dan sebaliknya.

c. Menolak nombor bercampur daripada nombor bercampur yang penyebut pecahannya sama.


Aras 2:
a. Menolak pecahan wajar daripada nombor bercampur yang penyebut pecahannya tidak sama.

b. Menolak dua nombor bercampur yang penyebut pecahannya tidak sama.

Aras 3:
a. Menolak berturut-turut yang melibatkan nombor bulat dan nombor bercampur.

b. Menolak berturut-turut yang melibatkan tiga nombor bercampur.

c. Menyelesaikan masalah yang melibatkan penolakan nombor bercampur dalam situasi harian.

Aras 2:
a. Mencari hasil operasi bergabung tambah dan tolak yang melibatkan nombor bercampur penyebut pecahannya sama hingga 10.

b. Mencari hasil operasi bergabung tambah dan tolak yang melibatkan nombor bercampur, penyebut pecahannya tidak sama hingga 10.

Aras 3.
a. Menyelesaikan masalah operasi bergabung tambah dan tolak yang melibatkan nombor bercampur dalam situasi harian.

Aras item yang dibina adalah merujuk kepada Taksonomi Bloom (1956). Bagi ujian ini kami telah membina Jadual Penentuan Ujian yang terdiri daripada 4 aras kognitif mengikut kehendak soalan kerja kursus seperti berikut :

· Pengetahuan - 7 soalan
· Kefahaman - 7 soalan
· Aplikasi - 3 soalan
· Analisis - 3 soalan


7


4. JADUAL PENENTUAN / SPESIFIKASI UJIAN

Mata Pelajaran : Matematik Tahun : EnamUnit :

PENGETAHUAN

KEFAHAMAN

APLIKASI

ANALISIS

Aras Kesukaran :


M

P

S

M

P

S


M

P

S

M

P

S

Unit 1: 1.1- Nombor Hingga Juta


25


1.2- Penambahan


1

1.3- Penolakan31.4- Pendaraban


11

121.5-Pembahagian7


18

1.6-Operasi Bergabung


4

916
19

Unit 2 – Pecahan
6

8

13

14
10

15


1720

Jumlah Soalan7733


Aras Kesukaran : M - Mudah

P - Pertengahan

S - Sukar


8

5. SPESIFIKASI ITEM

Dalam penyediaan kerja kursus ini kami telah diminta menyenaraikan sebanyak 10 soalan untuk perincian item iaitu 3 item aras mudah, 4 item aras pertengahan dan 3 item aras sukar.

1. Nombor Item : 1
Topik : Nombor Bulat
Sub topic : 1.2 – Penambahan
Objektif soalan : Mencari hasil tambah tiga nombor yang melibatkan nombor lima digit
Dan enam digit
Aras soalan : Mudah

Item No 1: 645 300 + 17 403 + 21 631 =

A. 594 643
B. 604 334
C. 624 134
D. 684 334 (Aras : Pengetahuan, H.P-1.2 (Aras 1(a) )


2. Nombor Item : 2
Topik : Nombor Bulat Hingga Juta
Sub topic : 1.1 - Nombor Bulat
Objektif soalan : Membundarkan sebarang nombor kepada puluh ribu terdekat
Aras soalan : Mudah

Item No 2. Bundarkan 234 567 kepada puluh ribu yang terdekat ialah

A. 230 000
B. 234 000
C. 235 000
D. 240 000
(Aras : Pengetahuan, H.P- 1.1(Aras 3(a)

3. Nombor Item : 4
Topik : Nombor Bulat Hingga Juta
Sub topic : 1.6 - Operasi Bergabung
Objektif soalan : Mencari hasil operasi bergabung tambah dan tolak
Aras soalan : Mudah

Item No 4 35 ribu + 12 ratus - 26 puluh

A. 21
B. 3 594
C. 35 940
D. 359 400 (Aras : Pengetahuan, H.P- 1.6(Aras 1(a))


9
4. Nombor Item : 9
Topik : Nombor Bulat Hingga Juta
Sub topic : 1.6-Operasi Bergabung
Objektif soalan : Mencari hasil operasi bergabung bahagi dan darab
Aras soalan : Pertengahan

Item No : 9. 256 -- 16 x 20 =
A 330
B. 320
C. 310
D. 300
(Aras : Kefahaman, H.P- 1.6(Aras 1(b)

5. Nombor Item : 11
Topik : Nombor Bulat Hingga Juta
Sub topic : 1.4- Pendaraban
Objektif soalan : Mendarab nombor bulat dengan nombor bercampur
Aras soalan : Pertengahan

Item No 11. 1 x 320 =

A. 640

B. 448

C. 320

D. 128
(Aras : Kefahaman, H.P- 1.4(Aras3(a) )


6. Nombor Item : 13
Topik : Unit 2 - Pecahan
Sub topic : 2.1
Objektif soalan : Mencari nilai terkecil
Aras soalan : Pertengahan

Item No . Antara berikut, yang manakah nilainya terkecil ?

A. daripada 30
B. daripada 48
C. daripada 24
D. daripada 20 (Aras : Kefahaman, H.P-2.1(Aras 2(b)
10
7. Nombor Item : 3
Topik : Nombor Bulat Hingga Juta
Sub topic : 1.3 - Penolakan
Objektif soalan : Menyelesaikan masalah yang melibatkan penolakan
Aras soalan : Pertengahan

Item No 3. juta - 17 852 =
A. 517 852
B. 482 148
C. 482 147
D. 32 1484.
( Aras : Pengetahuan, H.P-1.3(Aras 3a)8. Nombor Item : 18
Topik : Nombor Bulat Hingga Juta
Sub topic : 1.5- Pembahagian
Objektif soalan : Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi tolak
Aras soalan : Sukar

Item No 19. Che Man membeli 2 air tebu. Dia menuangkan air tebu itu ke dalam 4
gelas yang sama besar. Setiap gelas boleh mengisi daripada air tebu yang
dibeli. Berapakah baki isipadu, dalam m , air tebu itu ?


A. 50
B. 250
C. 400
D. 1600

(Aras : Analisis, H.P- 1.5(Aras 3(a)

11


9. Nombor Item : 17
Topik : Nombor Bulat Hingga Juta
Sub topic : 1.6
Objektif soalan : Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi bergabung
Aras soalan : Sukar

Item No 17. Encik Amir membahagikan wangya sejumlah RM 90 kepada 4 orang anaknya. Rizman mendapat RM 30 dan baki wang itu dibahagikan sama rata antara Rizan, Reena dan Rita. Langkah untuk mengira wang yang akan diterima oleh
Rita ialah

A.

B. RM 90 - RM 30 x 4

C. RM 90 - 4 - RM 30

D. ( RM 90 - RM 30 ) -- 3
(Aras : Analisis, H.P-1.6(Aras 3(b)

10. Nombor Item : 18
Topik : Unit 2- Pecahan
Sub topic : 2.3
Objektif soalan : Menyelesaikan masalah operasi bergabung + dan – melibatkan
pecahan
Aras soalan : Sukar
Item No 18. Rajah menunjukkan satu garis nombor.Y 1 1 3 7 2
5 4 10 20 5
Nilai Y ialah

A.
B

C.

D. (Aras : Aplikasdi, H.P-2.3(Aras 3(a)
*****************************

12TABURAN JAWAPAN

NOMBOR SOALAN
A
B
C
D
1/
2
/3

/


4


/

5

/


6


/

7

/


8

/


9

/


10/
11

/


12


/

13
/14
/15


/

16
/17/
18


/

19/
20


/

JUMLAH JAWAPAN
4
6
6
4


6. Kajian RintisUntuk menjamin item yang digubal mempunyai cirri-ciri keesahan, kebolehpercayaan, keobjektifan, kebolehtadbiran dan kemudahtafsiran, item yang telah disemak eloklah ditujukan kepada sebahagian kecil pelajar untuk memastikan keesahannya. Soalan-soalan ini telah diberikan kepada 35 orang murid Tahun 6 dari Sekolah Kebangsaan Lukut, Port Dickson.


Kelemahan-kelemahan item ini boleh diperbaiki dengan maklumat yang didapati dari kajian rintis tersebut. Set instrument yang baik dan yang telah dibaiki boleh digunakan sebagai ujian yang sah, atau disimpan dalam bank item untuk kegunaan pada masa hadapan.


Keputusan kajian rintis digunakan untuk menganalisa dan mentafsir item. Dalam hal ini Indeks Kesukaran (p) dan Indeks Diskriminasi (d) dikira bagi setiap item untuk menentukan kuantiti sesuatu item, sama ada item itu benar-benr sesuai digunakan atau sebaliknya.


****************************

14
7. Indeks Kesukaran Item ( p)

Indeks Kesukaran Item adalah ciri utairriang dapat menunjukkan aras kesukaran sesuatu item / soalan ; iaitu sama ada sesuatu itu mudah dijawab atau susah dijawab. Indeks ini dikira dengan menggunakan nisbah bilangan calon yang memberi jawapan betul dengan dibahagikan kepada jumlah calon yang menjawab. Pengiraannya adalah seperti di bawah :-

Bilangan calon yang memberi jawapan betul
Nilai p = ---------------------------------------------------------
Jumlah calon yang menjawab


30 (Bilangan yang menjawab betul)
Contoh : p = -----------------------------------------------
35 (Jumlah calon yang menjawab)

= 0.86


0.00 0.50 1.00

Item Sukar Sederhana Mudah

Item yang sukar mempunyai nilai p yang rendah, sebaliknya item yang mudah mempunyai p yang tinggi. Untuk lebih jelas lagi dalam menilai aras kesukaran item ini dapat dijelaskan dalam jadual di bawah.

Aras Kesukaran dan Pengkelasan Item

Nilai p
Pengkelasan Item
Keputusan
0.00 - 0.20
Terlalu Sukar
Ubah suai
0.21 - 0.40
Sukar
Terima
0.41 - 0.60
Sederhana Sukar
Terima
0.61 - 0.80
Mudah
Terima
0.81 - 1.00
Terlalu Mudah
Ubah suai
15

8.1 - ANALISA JAWAPAN UJIAN
MATEMATIK TAHUN 6
Bil
Nama Murid
Nombor Soalan
Jumlah


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Markah
1
Muhd Fuad
20
2
Nur Farhana

X


19
3
V.Thirosniya

X


19
4
Muhd KamilX
X18
5
Noor Husna

X

X
18
6
Nor SharinaX
X
X


17
7
Muhd Shahrul

X

X


X
X
16

8
C.SharmineeX

XX

X
16
9
Syazlin Aimi


X
X

X
X
X
15
10
Nik Nor SyahirahXX

X
X
X
15
11
Nur Hidayah


X
XX
X
X

X
14
12
Aznah

X


X


X
X

X
X
14
13
Mim Farhana


X
XX

X
X
X
14
14
Siti Nur Liyana
X

XX
X
X
X


14
15
Laveniya

X
XX
X

X

X
14
16
Tefyiliyana


X
XX
X
X

X
14
17
Syukri


X
X


X

X
X

X
14
18
T.Printhi AksiniX
X


X
X
X
X
X
13
19
Sabariah

X
X
X

X

X

X

X
13
20
Nur Fatin

XX

X
X
X
X
X
13
21
Noor Hazeera

X
X
X


X
X
X
X

X
12
22
Muhd Afiq


X
X
X
X
X
X


X

X


X
11
23.
Siti Nur NabilahX
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
12
24
Nurul AinX


X


X


X


X
X


X
13
25
Muhd AmirX

X
X
X

X

X
X
X

X
11
26
Emma Ezzaty
X


X


X
X


X
X
X
X
X
X
10
27
Norsyafiqah
X
X
X
X

X

X
X

XX
X
10
28
Putera AhmadX
X


X


X


X
X
X
X
X
X

10
29
Latha KumariX

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
9
30
Muhd AizatX

X

X

X
X
X
X


X

X
X
X
9
31
Prasanna


X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
9
32
Regina V.Paul


X


X
X

X


X
X
X

X
X
X
X

9
33
Muhd Azwan

X
X
X


X
X
X
X

X
X
X
X
X
8
34
Muhd Uzair


X
X


X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8
35
Muhd Jamil


X


X
X
X
X
X
X
X
X


X
X
X
X

7
Jumlah jwpan yg betul
35
33
27
27
27
23
24
21
33
27
18
19
25
22
27
11
14
11
19
9

Peratusan (%)
100
94
77
77
77
66
69
60
94
77
51
54
72
63
77
31
40
31
54
26


17

8.2 - Contoh Pengiraan Indeks Kesukaran


Bilangan calon jawapan betul
Formula ( p ) = -----------------------------------------
Jumlah calon

a) Item 1. = 1.00


b) Item 2. = 0.94c) Item 3. = 0.77d) Item 11. = 0.51e) Item 18. = 0.31188. 3 - Analisa Indeks Kesukaran :
Item

Bilangan Menjawab
Betul – ( n )
Indeks Kesukaran Item
( p)

Pengkelasan Item

Keputusan
1
35/35
1.00
Terlalu mudah
Ubahsuai
2
33/35
0.94
Terlalu mudah
Ubahsuai
3
27/35
0.77
Mudah
Terima
4
27/35
0.77
Mudah
Terima
5
27/35
0.77
Mudah
Terima
6
23/35
0.65
Mudah
Terima
7
24/35
0.69
Mudah
Terima
8
21/35
0.60
Sederhana sukar
Terima
9
33/35
0.94
Terlalu mudah
Ubahsuai
10
27/35
0.77
Mudah
Terima
11
18/35
0.51
Sederhana sukar
Terima
12
19/35
0.54
Sederhana sukar
Terima
13
25/35
0.71
Mudah
Terima
14
22/35
0.62
Sederhana sukar
Terima
15
27/35
0.77
Mudah
Terima
16
11/35
0.31
Sukar
Terima
17
14/35
0.40
Sukar
Terima
18
11/35
0.31
Sukar
Terima
19
19/35
0.54
Sederhana sukar
Terima
20
9/35
0.26
Sukar
Terima

Jadual di atas adalah Analisa Indeks Kesukaran berdasarkan item yang telah diuji ke atas 35 orang murid-murid Tahun 6 Jupiter, Sekolah Kebangsaan Lukut.19


8.4 - Ulasan Analisa Item Indeks Kesukaran.Item

Indeks Kesukaran

Ulasan / Catatan


1
2
9

1.00
0.94
0.94

- Semua / hampir semua murid telah menjawab soalan dengan betul. Mengikut keputusan pengkelasan item, soalan ini perlu diubahsuai kerana arasnya yang terlalu mudah.


20
16
18

0.26
0.31
0.31

-Peratus murid yang menjawab betul soalan ini agak rendah. Item ini dalam
kategori sukar, namun masih diterima untuk pengujian kerana dalam pembinaan item / soalan JPU ada kategori soalan sukar iaitu sebanyak 25% atau 9 soalan.
Bagi item / soalan lain yang berada di dalam kategori mudah, sederhana, dan sukar, ia akan disimpan terus ke dalam bank soalan supaya boleh digunakan pada bila-bila masa yang dikehendaki.
************************


209. Indeks Diskriminasi


Indeks diskriminasi item digunakan untuk menentukan perbezaan keupayaan pelajar. Item / soalan yang baik akan dapat membezakan antara mereka yang berkeupayaan rendah dan berkeupayaan tinggi. Langkah-langkah diskriminasi telah dicadangkan oleh Mehrens & Lehmann seperti di bawah ;

a) Membahagikan pelajar kepada 3 kumpulan iaitu 27% pencapaian pelajar tertinggi,
27% pencapaian pelajar terendah dan 46 % pencapaian pelajar antara tertinggi dan
terendah.

b) Mengira pelajar menjawab dengan betul di kalangan berpencapaian rendah (R u),
bilangan pelajar menjawab dengan betul di kalangan pelajar berpencapaian tinggi (R L)
dan jumlah pelajar berpencapaian tinggi ( T ( L– U ) )

c) Indeks diskriminasi boleh dikira dengan membahagikan perbezaan
( R U - R L ) dengan separuh T ( L - U ) seperti berikut:

(R U - R L )
d = ---------------------
( ½ T ( L + U ) )


Indeks diskriminasi boleh bernilai antara -1.00 hingga 1.00. Secara amnya, item yang mempunyai Indeks Diskriminasi positif menunjukkan soalan tersebut adalah baik manakala bagi soalan yang mempunyai indeks diskriminasi negative dikira tidak baik untuk penilaian rujukan norma. Sebagai panduan, aras kesukaran item boleh ditafsirkan mengikut jadual di bawah :

Aras Diskriminasi dan Pengkelasan Item

Nilai ( d )
Pengkelasa Item
Keputusan
0.00 – 0.10
Tidak baik
Ubah suai
0.11 – 0.20
Kurang baik
Terima
0.21 – 0.30
Sederhana baik
Terima
0.31 – 0.40
Baik
Terima
0.41 – 1.00
Sangat baik
Ubah suai21

Bil
Nama Murid
Nombor Soalan
Jumlah


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Markah
1
Muhd Fuad
20
2
Nur Farhana

X


19
3
V.Thirosniya

X


19
4
Muhd KamilX
X18
5
Noor Husna

X

X
18
6
Nor SharinaX
X
X


17
7
Muhd Shahrul

X

X


X
X
16
8
C.SharmineeX

XX

X
16
9
Syazlin Aimi


X
X

X
X
X
15
JUMLAh betul
9
8
9
8
9
8
9
8
9
9
8
8
9
7
8
7
7
5
8
5
9.1 (a) - 27 % ( 9 ORANG ) PENCAPAIAN PELAJAR TERTINGGI22

9.1 (b) - 27 % ( 9 ORANG ) PENCAPAIAN PELAJAR TERENDAHBIL
NAMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
JUMLAH
27
Norsyafiqah
X
X
X
X

X

X
X

XX
X
10
28
Putera AhmadX
X


X


X


X
X
X
X
X
X

10
29
Latha KumariX

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
9
30
Muhd AizatX

X

X

X
X
X
X


X

X
X
X
9
31
Prasanna


X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
9
32
Regina V.Paul


X


X
X

X


X
X
X

X
X
X
X

9
33
Muhd Azwan

X
X
X


X
X
X
X

X
X
X
X
X
8
34
Muhd Uzair


X
X


X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8
35
Muhd Jamil


X


X
X
X
X
X
X
X
X


X
X
X
X

7
JUMLAH BETUL
9
8
4
7
6
4
3
2
7
4
3
1
2
3
5
1
2
1
0
39.2 - Contoh Pengiraan Indeks Diskriminasi


Formula ( d ) =
Item No 1. (d) = = 0.00Item No2. (d) = = 0.00


Item No 3. (d) = = = 0.55Item No 4. (d) = = = 0.11Item No 5. (d) = = = 0.33

9.3 - Analisa Indeks Diskriminasi ItemItem
Jawapan betul
Right Upper
Jawapan betul Right Lower
RU - RL
(d)= -----------
½ T

Pengkelasan
Item

Keputusan
1
9
9
0.00
Tidak baik
Ubahsuai
2
8
8
0.00
Tidak baik
Ubahsuai
3
9
4
0.55
Sangat baik
Terima
4
8
7
0.11
Kurang baik
Terima
5
9
6
0.33
Baik
Terima
6
8
5
0.33
Baik
Terima
7
9
6
0.33
Baik
Terima
8
8
2
0.66
Sangat baik
Terima
9
9
7
0.22
Sederhana baik
Terima
10
9
4
0.55
Sangat baik
Terima
11
8
3
0.55
Sangat baik
Terima
12
8
1
0.77
Sangat baik
Terima
13
9
2
0.77
Sangat baik
Terima
14
7
3
0.44
Sangat baik
Terima
15
8
5
0.33
Baik
Terima
16
7
1
0.66
Sangat baik
Terima
17
7
2
0.55
Sangat baik
Terima
18
5
1
0.44
Sangat baik
Terima
19
8
0
0.88
Sangat baik
Terima
20
5
3
0.22
Sederhana baik
Terima
Jadual menunjukkan analisa Indeks Diskriminasi terhadap item. Berdasarkan jadual di atas, Indeks Diskriminasi sangatlah baik dan item yang diberi boleh diterima oleh semua pelajar.
259.4 - Ulasan Analisa Indeks Diskriminasi
Item

Indeks Diskriminasi

Ulasan / Catatan


1
2

0.00
(Tidak Baik)

- Item yang tidak baik akan tetap
diterima dan digunakan kerana
memberi peluang kepada murid
yang aras rendah untuk
mendapat markah. Soalan ini
juga terdapat dalam JPU iaitu
soalan berbentuk mudah.
Walaubagaimana pun guru
boleh mengubahsuai soalan ini .


4

0.11
(Kurang Baik)

- Item yang kurang baik juga
tetap digunakan dalam pengujian
27 % adalah soalan dari aras
sukar. Soalan ini dapat menguji
minda murid dengan lebih bernas
Bagi item yang berada dalam kategori baik, sederhana baik dan sangat baik, ia akan terus disimpan di bank soalan dan akan digunakan pada pelajar-pelajar lain pada bila-bila masa yang diingini oleh guru. Soalan yang tidak baik dan kurang baik pula boleh diubahsuai.


********************************
26


Rumusan / Kesimpulan


Penilaian / pengujian memerlukan beberapa proses sistematik dari awal hingga akhir. Dengan adanya langkah-langkah yang sistematik akan terbentuknya satu set ujian yang berkualiti. Ini adalah kerana memberi ujian adalah sebahagian dari proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam menjalankan ujian, guru mestilah mengenal pasti soalan-soalan yang dibina menepati semua objektif pengajaran dan pembelajaran yang telah dilaksanakan.


Jika dilihat keputusan Indeks Kesukaran dan Indeks Diskriminasi dari kertas kerja kursus yang kami sediakan ini, item / soalan yang dibina adalah baik dan sesuai untuk digunakan oleh pelajar bagi tujuan pengujian. Ini adalah kerana kedua-dua indeks tersebut tidak menunjukkan sebarang kesukaran / perbezaan yang melampau.


Oleh itu setiap guru mestilah mempunyai pengetahuan yang secukupnya dalam bidang pembinaan ujian agar murid / pelajar dapat menguasai kemahiran yang dipelajari dengan lebih berkesan, dan item yang dibina bersesuaian dan mencabar kebolehan murid agar dapat mencambahkan daya pemikiran mereka.
*************************************
27


6. - Item Ujian Lengkap

- Taburan Jawapan


13

No comments:

Post a Comment